Adwokat

Maciej
Grzelak

Witam na stronie mojej kancelarii.

Usługi

Prawo cywilne | Odszkodowania | Windykacja należności | Prawo nieruchomości | Prawo handlowe | Prawo rodzinne | Prawo karne | Prawo administracyjne | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne | Prawo podatkowe

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • reprezentowanie klientów na etapie negocjacji,
 • postępowanie spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, a także przygotowywanie formularzy podatkowych oraz wieczystoksięgowych),
 • służebność przesyłu,
 • sprawy z zakresu prawa wekslowego,
 • przygotowywanie projektów umów oraz doradztwo w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy (hipoteka, zastaw, weksel, poręczenia),
 • skarga pauliańska,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, w tym także sporządzanie wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej, skarg na czynności komornika sądowego,
 • i inne.

Odszkodowania

 • dochodzenie odszkodowań (za szkody komunikacyjne z ubezpieczenia OC i AC, błędy medyczne, wypadki przy pracy i inne),
 • dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę,
 • dochodzenie odszkodowań w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Windykacja należności

 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym także elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, postępowaniu upominawczym i innych postępowaniach odrębnych,
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym (reprezentacja przed Komornikiem Sądowym, jak również przygotowywania wniosków o udzielenie zabezpieczenia),
 • przygotowywanie wniosków wieczystoksięgowych związanych z udzielonym zabezpieczeniem, w szczególności wniosków o wpis hipoteki przymusowej, wpis zakazu zbywania nieruchomości, wpis praw i innych roszczeń.

Prawo nieruchomości

 • dochodzenie odszkodowań w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 • sprawy z zakresu opłaty planistycznej i adiacenckiej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie i inne rozpoznawane przez sąd w postępowaniu nieprocesowym,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na podstawie UGN oraz na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • dochodzenie odszkodowań od gminy za niezapewnienie lokali socjalnych dla osób wobec których orzeczono obowiązek eksmisji.

Prawo handlowe

 • przygotowywanie projektów umów spółek oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu, w tym związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
 • dokonywanie zmian osobowych w organach spółek,
 • przekształcania, łączenia, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • sprawy przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Prawo rodzinne

 • sprawy o alimenty (w tym także dochodzenie alimentów od dłużników zamieszkujących poza granicami RP),
 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy o przysposobienie i inne.

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja w sprawach prywatnoskargowych, w tym przygotowywanie prywatnego aktu oskarżenia,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (sprawy m.in. o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary).

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami, a także w postępowaniu sądowoadministracyjnym (odwołania od decyzji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. odwołania od wypowiedzenia, sprawy o nadgodziny),
 • przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy,
 • odwołania od decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja upadłego przed sądem upadłościowym, w tym także w sprawach tzw. upadłości konsumenckiej,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w szczególności przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, propozycji układowych itp.,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • sprawy o wyłączenie z masy upadłości,
 • sprzeciw co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności,
 • sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo podatkowe

 • odwołania od decyzji oraz skargi do sądu administracyjnego,
 • przygotowywanie formularzy podatkowych,
 • reprezentacja w sprawach nieujawnionych źródeł przychodów.